2022. május 20., péntek - Bernát, Felícia
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Oktatási és Képzési Szabályzat 1999-
Magyar Természetjáró Szövetség

Oktatási és Képzési Szabályzat 1999-

A    M A G Y A R     T E R M É S Z E T B A R Á T     S Z Ö V E T S É G
O K T A T Á S I - K É P Z É S I S Z A B Á L Y Z A T A
1999
 
I .
A L A P E L V E K

A szövetség keretében alap-, közép-, és felsőfokú természetjáró képzésre van lehetőség.
Az oktatás-képzés egyaránt szervezhető egyesületi, szakosztályi, területi, szakági és országos szakbizottsági keretekben.
 
Azt, hogy egy tanfolyamot hol célszerű megszervezni, az határozza meg, hogy hány embert és milyen előképzettséggel rendelkezőeket kell kiképezni (milyen szint_ ismeretekkel kell ellátni őket). Továbbá az is, hogy a képzést ellátó szervezetnek milyenek ehhez a lehetőségei személyi, tárgyi, anyagi tekintetben egyaránt.
 
A tananyag eredményes elsajátítása érdekében ajánlatos tanfolyamot szervezni.
 
Vizsga csak ott szükséges, ahol valamilyen számon kérhető szövetségi jogosítványt biztosít a képzés. (Pl. túravezető) A vizsga feltétele: a kötelező gyakorlatokon való részvétel!
 
Az azonos követelmények biztosítása érdekében a helyi vizsgabizottság elnöke csak a szövetség illetékes országos szakági bizottsága által elismert vizsgabiztos lehet!
 
Az oktatási-képzési rendszer áttekintése
– Az oktatás-képzés szintje: alap - közép - felsőfokú
 
– Az oktatást-képzést végző szervezet:
a = egyesület (szakosztály)
b = helyi, területi szervezetek (bizottság, szövetség, országos egyesület)
c = országos szakági bizottság
– A vizsga:
F = fakultatív A = ajánlott K = kötelező
 
A leggyakoribb képzési fajták:
 
Alapfokú
Általános
térképolvasói a, b, –, F
táborozási a, b, –, F
elsősegélynyújtó a, b, c, F
Szakági
barlangjáró I. a, b, –, K
gyalogos a, b, –, A
magashegyjáró a, b, c, A
sziklamászó a, b, c, K
magashegyi sziklamászó a, b, c, K
téli-magashegyi –, –, c, K
sítúrázó a, b, c, A
túrakerékpáros a, b, –, A
vízitúrázó a, b, –, A
 
Középfokú
Túravezető képzés
ifjúsági (gyalogos) a, b, c, K
gyalogos (bronz) a, b, –, K
kerékpáros (bronz) a, b, c, K
sí a, b, c, K
vízi a, b, c, K
 
Vezetőképző és szaktanfolyamok
barlangjáró II. –, –, c, K
szakosztályvezető –, b, c, F
bizottságvezető (felelős) –, b, c, F
táborvezetői a, b, c, A
technikai, útjelző –, b, c, F
versenybírói –, b, c, K
 
Felsőfokú
ezüstjelvényes
szövetségi túravezető –, b, c, K
magashegyi túravezető –, b, c, K
nemzetközi túravezető –, –, c, F
barlangi túravezető –, –, c, K
barlangi mentő –, –, c, K
hegymászó oktató –, –, c, K
hegyi mentő –, –, c, K
vizsgabiztos –, –, c, K
 
II.
T Ú R A V E Z E T Ő  K É P Z É S

A túravezetői vizsgáztatás általános szabályai
1. A túravezetők vizsgáztatását a Magyar Természetbarát Szövetség (továbbiakban MTSZ) Elnöksége által jóváhagyott szabályok alapján kell végrehajtani.
 
Az eredményes vizsgákat elősegítő tananyagokat, tanfolyamok szervezéséhez szükséges módszertani
anyagokat és tantervi javaslatokat központilag kell közreadni.
 
2. A túravezető képzés fokozatai:
 
a. ifjúsági – vizsgával szerezhető meg
b. bronzjelvényes – vizsgával szerezhető meg
c. ezüstjelvényes szövetségi – vizsgával szerezhető meg
 
2.1. Az aranyjelvényes túravezetői fokozat pályázat útján érhető el.
 
3. A vizsgabizottság legalább 3 tagú.
 
Elnöke: a rendező szervezetnél szélesebb hatáskörű természetbarát szervezet által megbízott olyan képzett vizsgabiztos, aki a vizsga fokozatánál magasabb, a szakágnak megfelelő túravezetői képesítéssel rendelkezik.
 
Tagjai: a rendező szervezet által megbízott, legalább a vizsga fokozatának és szakágának megfelelő képesítéssel rendelkező személyek.
 
Vizsgaszervező csak vizsgabiztos lehet.
Amennyiben a vizsga előtt tanfolyamot szerveztek, akkor célszerű, hogy a tanfolyam vezetője tagja legyen a vizsgabizottságnak.
 
Túravezetői vizsgát szervezhet minden olyan természetbarát szervezet, amely az előírt vizsgabizottságról gondoskodni tud.
 
4. A túravezetői vizsgákra való jelentkezés általános feltételei:
a. szabvány jelentkezési lap kitöltése
b. egészségi alkalmasság
 
5. A túravezetői képesítés általános feltételei:
a. a túravezetői fokozatnak és a szakág sajátos feltételeinek meg kell felelni
b. a gyakorló túrákon, táborozásokon való részvétel
c. eredményes elméleti és gyakorlati vizsga
 
6. Ifjúsági túravezetői képesítést sajátos feltétele:
a. 14-18. életév között szerezhető meg
 
7. A bronzjelvényes túravezetői képesítés sajátos feltétele:
a. a vizsga évében betöltött legalább 18. életév
 
8. Az ezüstjelvényes szövetségi túravezetői képesítés sajátos feltételei:
a. a szakágnak megfelelő bronzjelvényes túravezetői képesítés
b. a vizsga évében betöltött legalább 21. életév
c. a jelentkezést megelőző 3 évben évente a szakág által meghatározott számú túra igazolt vezetése
d. MTSZ tagság
 
 
9. Az aranyjelvényes túravezetői fokozat megszerzésének feltételei:
a. legalább 5 éve megszerzett ezüstjelvényes szövetségi túravezetői képesítés
b. kitöltött szabvány pályázati lap benyújtása
c. a pályázat benyújtását megelőző 3 évben
− egy szakág esetén: évente legalább 10 alkalommal, minimum 25 vezetett túranap
− két szakág esetén: évente összesen legalább 10 alkalommal, minimum 20 vezetett túranap
− kettőnél több szakág esetén: évente összesen legalább 8 alkalommal, minimum 20 túranap
Csak azok a túrák fogadhatók el, amelynek vezetésére a pályázónak képesítése van!
 
d. az eseménynaptárban meghirdetett területi, országos, illetve nemzetközi rendezvények szervezésében és lebonyolításában több alkalommal részt vett, vagy területi, országos hatáskörő szervezetek valamely szakbizottságában legalább 4 éve tevékenykedik
 
e. a természetjárás területén legalább 5 éven keresztül rendszeres szakirodalmi vagy oktatói tevékenységet fejt ki
 
f. szakosztálya és a megyei/budapesti kerületi bizottság (szövetség) vagy a BTSSZ pályázatával egyetért
 
A pályázatokat az MTSZ illetékes szakági bizottsága bírálja el és az MTSZ Elnöksége hagyja jóvá.
 
10. Egyéb szövetségi túravezetői vizsgák
 
10.1. Ezüstjelvényes magashegyi túravezető
Az általánostól eltérő szabályok:
A vizsga elnöke olyan hegymászó oktató is lehet, aki vizsgabiztosi képesítéssel rendelkezik.
A vizsga elnökét feladatának ellátására az MTSZ gyalogtúra bizottságának elnöke kéri fel.
Az ezüstjelvényes magashegyi túravezető képesítés sajátos feltételei:
a. bronzjelvényes gyalogos túravezetői képesítés
b. alapfokú sziklamászó képesítés
c. a vizsga évében betöltött legalább 21. életév
d. magashegyi tapasztalat (legalább 3 év és 30 túranap, legalább 2 hegységben)
e. MTSZ tagság
 
10.2 Barlangi túravezető képesítés feltételei:
a. a jelentkezés évében betöltött legalább 18. életév
b. eredményes barlangjáró I. vizsga
c. eredményes barlangjáró II. technikai vizsga
d. MTSZ tagság
e. legalább 3 éves barlangjáró gyakorlat
 
11. Nemzetközi túravezető
a. legalább ezüstjelvényes szövetségi túravezetői képesítés
b. legalább egy középfokú nyelvvizsga
c. MTSZ tagság
d. nyilvántartásba vételét kéri
Egyéb tudnivalók:
 
1. Az egyes túravezetői vizsgák tematikáját az illetékes országos szakági oktatási szervezetek készítik el. Összehangolásukról az illetékes szakági titkár gondoskodik. Tananyagokat, módszertani anyagokat és tantervi javaslatokat az összehangolt tematika figyelembevételével a szakágak dolgozzák ki.
 
2. Az ifjúsági túravezetői vizsgákat a bronzjelvényes túravezetői vizsgákra vonatkozó szabályok szerint kell lebonyolítani.
 
3. Az ifjúsági túravezetők 18. életévük betöltése után kérhetik a bronzjelvényes túravezetői címet és jelvényt. A kérelmeket a lakóhely szerint illetékes területi bizottsághoz (szövetséghez) kell eljuttatni, amelynek tartalmazni kell a szakosztály/egyesület igazolását arról, hogy az ifjúsági túravezetői vizsga letétele óta a kérelmező rendszeres túraszervezői/túravezetői tevékenységet fejtett ki.
 
A túravezetői képesítés elismerésének külső formái
a. túravezetői vizsgabizonyítvány:
− formáját és szövegét az I.sz. melléklet tartalmazza
− a vizsgabizonyítványt mind a rendező szervezet, mind pedig a vizsgabizottság elnöke bélyegzővel és aláírással hitelesíti
 
b. túravezetői igazolvány:
− formáját és szövegét a II.sz. melléklet tartalmazza
− a túravezetői igazolványt a vizsgabizonyítvány alapján a túravezető szakosztálya (egyesülete) szerint illetékes természetbarát bizottság (szövetség) állítja ki; minden további képesítést a vizsgabizonyítvány alapján a terület szerint illetékes természetbarát bizottság (szövetség) jegyez be; a túravezetői igazolvány a túravezetői tevékenység jogosultságát igazolja
 
c. túravezetői jelvény:
− leírását a szabályzat III.sz. melléklete tartalmazza
− a bronznál zöld, az ezüstnél piros, az aranynál kék szín_ háromszög alakú alátétet lehet a jelvény alá helyezni; a túravezetői jelvény viselése célszer_ a hivatalos túravezetéseken, oktató túrákon, természetőr szolgálat, valamint természetbarát rendezvények alkalmával.
 
A túravezetői vizsgák ügymenete (adminisztrációja):
 
1. A túravezetői vizsgát, lebonyolítása előtt 30 nappal korábban kell bejelenteni az MTSZ illetékes szakági bizottságának, amelyhez csatolni kell a gyakorlati vizsga adatait (útvonalvázlat stb.), valamint a vizsgaszervező nevét.
 
2. A túravezetői vizsgát követően a névjegyzék alapján 3 példányban kell elkészíteni a vizsgajegyzőkönyvet. A vizsgabizottság elnöke és a tagok által aláírt jegyzőkönyv egy példányát az illetékes természetbarát bizottságnak (szövetségnek), egy példányát az MTSZ illetékes szakági bizottságának kell megküldeni a vizsgát követő 14 napon belül.
 
3. Bronzjelvényes vizsgák esetén a túravezetői jelvényeket a vizsga bejelentésekor kell igényelni az MTSZ illetékes szakági bizottságától.
 
4. Ezüstjelvényes vizsgákra minden esetben a megbízott vizsgaelnök viszi magával a túravezetői
jelvényeket.
 
I I I .
E G Y É B K É P Z É S E K
 
Barlangász képzés
Barlangjáró I. tanfolyam és vizsga
Jelentkezési feltételek:
− a vizsga évében betöltött legalább 16. életév
− egészségi alkalmasság igazolása
Barlangjáró II. technikai tanfolyam és vizsga
Jelentkezési feltételek:
− eredményes barlangjáró I. vizsga
− egészségi alkalmasság igazolása
Barlangi mentő tanfolyam és vizsga
Jelentkezési feltételek:
− eredményes barlangjáró II. vizsga
− a vizsga évében betöltött legalább 18. életév
− egészségi alkalmasság igazolása
A tanfolyamok tematikáját és a vizsgák rendjét az MTSZ Barlang Bizottsága határozza meg.
 
Hegymászó képzés
A tanfolyamok tematikáját és a vizsgák rendjét a MTSZ Hegymászó Bizottsága (MHSSZ Elnöksége)
határozza meg.
 
Vizsgabiztos képzés
1. A vizsgabiztosok képzése az MTSZ szakági bizottságai által szervezett tanfolyam és vizsga keretében
történik.
2. A tanfolyam lehet bentlakásos vagy levelező.
Levelező tanfolyam esetén kötelező konzultációt, valamint a vizsga előtt gyakorlati foglalkozást tartani.
3. A jelentkezés általános feltételei:
− MTSZ tagság
− betöltött legalább 25. éves életkor
− ezüstjelvényes szövetségi túravezetői képesítés
− igazolt túravezetői gyakorlat
− a küldő szervezet javaslata
4. A tanfolyam indítását az MTSZ hivatalos körlevelében a területi szervezetek részére a kezdés előtt 3
hónappal közzé kell tenni, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia:
− a tanfolyam kezdésének és befejezésének a napját
− a tanfolyam helyét
− a jelentkezés módját
− a tanfolyam rövid, kivonatos tematikáját
− a várható költségeket
− a jelentkezés feltételeit
− a jelentkezés határidejét
5. Az eredményesen vizsgázott hallgatók "vizsgabiztosi igazolvány"-t és bélyegzőt kapnak, valamint
bekerülnek az MTSZ "Vizsgabiztosok névjegyzéké”-be.
6. A képzés tematikáját és a vizsga rendjét az MTSZ illetékes szakági bizottsága határozza meg.
 
I V .
 
Ettől a szabályzattól különleges esetekben az MTSZ illetékes szakági bizottságának egyedi írásbeli engedélye alapján lehet eltérni.
 
Jóváhagyta az MTSZ Elnöksége az 1999. június 12-i ülésén.
3370 alkalommal
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 152 regisztrált felhasználó
 • 2 477 hírlevél előfizető
 • 356 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 139 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 10 esemény
 • 3 078 megjelent cikk, hír
 • 286 belső oldal
 • 2 283 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter