2023. március 21., kedd - Benedek
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »MTSZ Oktatási - Képzési Szabályzat 2012-
Magyar Természetjáró Szövetség

MTSZ Oktatási - Képzési Szabályzat 2012-

 A MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG
 
OKTATÁSI – KÉPZÉSI SZABÁLYZATA 
2012
  


I.    A L A P E L V E K
 
 
Az MTSZ számos képzést illetve tanfolyamot hirdet meg, amelyek a kezdő szinttől a felsőfokig tarthatnak. Ezen címek megszerzésére bármelyik tagszervezetnek lehetősége van tanfolyamot szervezni, amennyiben megfelel a hirdetményben foglalt feltételeknek.
 
Az oktatás-képzés egyaránt szervezhető egyesületi, szakosztályi, területi, szakági és országos szakbizottsági keretekben.
 
Azt, hogy egy tanfolyamot hol célszerű megszervezni, az határozza meg, hogy hány embert és milyen előképzettséggel rendelkezőeket kell kiképezni (milyen szintű ismeretekkel kell ellátni őket). Továbbá az is, hogy a képzést ellátó szervezetnek milyenek ehhez a lehetőségei személyi, tárgyi, anyagi tekintetben egyaránt. Minden egyes tanfolyamot, a tanfolyam megkezdése előtt az MTSZ Oktatási és Képzési Bizottságánál  (továbbiakban MTSZ OKB) be kell jelenteni, amit követ a Bizottság engedélye az adott képzésre.
 
Az engedélyhez szükséges anyagok:
- a tanfolyam részletes kiírása
- a tanfolyam időpontjai, helyszínei, témái
- a képzés formája
- tanfolyamon előadók neve, megjelölve az előadás témáját és az előadó foglalkozását.

Egyes meghatározott témákban csak a témához kapcsolódó iskolai végzettséggel rendelkező előadó tarthatja meg az előadást. Azon esetekben, amennyiben az előadó nem rendelkezik ezen végzettséggel, úgy írásbeli kérelem esetén az MTSZ OKB a „Magyar Természetbarát Szövetség szakelőadója” címet adhatja a kérelmezőnek 3 évre azzal a megkötéssel, hogy ezen a címen csak egy témában lehet a kérelmező szakelőadó.
  
A tanfolyamon résztvevőkről az MTSZ nyilvántartást vezet, amely alapja a végzett hallgatók nyilvános adatbázisának. A tanfolyamon részvevőket a tanfolyam megkezdése után 5 munkanappal regisztrálni kell az MTSZ OKB-nél.
 
A tananyag eredményes elsajátítása érdekében bizonyos képzési szinteknél kötelező tanfolyamot szervezni. A képzések, tanfolyamok formái többfélék is lehetnek.
 
Vizsga csak ott szükséges, ahol valamilyen számonkérhető szövetségi jogosítványt biztosít a képzés. (Pl. túravezető). Minden vizsgának rendelkeznie kell bizonyos kötelező dokumentumokkal. A vizsga feltétele: a kötelező gyakorlatokon való részvétel!
 
Az azonos követelmények biztosítása érdekében a helyi vizsgabizottság elnöke csak a szövetség illetékes országos szakági bizottsága által elismert vizsgabiztos lehet akit az MTSZ OKB kér fel!

Az oktatási-képzési rendszer áttekintése
 
- Az oktatás-képzés szintje: alap - közép - felsőfokú

-
Az oktatást-képzést végző szervezet:
a = egyesület (szakosztály)
b = helyi, területi szervezetek (bizottság, szövetség, országos egyesület)
c = országos szakági bizottság

-
A vizsga:
F = fakultatív                    A = ajánlott                K = kötelező
 
A leggyakoribb képzési fajták:

Alapfokú

Általános
térképolvasói
táborozási
elsősegélynyújtó
Ki szervezheti?


a, b,
,
a, b, ,
a, b, c,
Vizsga?


F
F
F
Szakági
barlangjáró I.
gyalogos
magashegyjáró
sziklamászó
magashegyi sziklamászó
téli-magashegyi
sítúrázó
túrakerékpáros
vízitúrázó

a, b,
,
a, b, ,
a, b, c,
a, b, c,
a, b, c,
, , c,
a, b, c,
a, b,
a, b, ,

K
A
A
K
K
K
A
A
A
Középfokú
Túravezető képzés
ifjúsági (gyalogos)
gyalogos (bronz)
kerékpáros (bronz)

vízi


a, b, c,
a, b, ,
a, b, c,
a, b, c,
a, b, c,
 

K
K
K
K
K
Vezetőképző és szaktanfolyamok
barlangjáró II.
szakosztályvezető
bizottságvezető (felelős)
táborvezetői
technikai, útjelző
versenybírói

, , c,
, b, c,
, b, c,
a, b, c,
, b, c,
, b, c,
 
K
F
F
A
F
K
Felsőfokú
ezüstjelvényes szövetségi túravezető
magashegyi túravezető
nemzetközi túravezető
barlangi túravezető
barlangi mentő
hegymászó oktató
hegyi mentő
vizsgabiztos

, b, c,
, b, c,
, , c,
, , c,
, , c,
, , c,
, , c,
, , c,

K
K
F
K
K
K
K
KII.    
TÚ R A V E Z E T Ő    K É P Z É S
 
 
A túravezetői vizsgáztatás általános szabályai
 
1.   A túravezetők vizsgáztatását a Magyar Természetbarát Szövetség (továbbiakban MTSZ) Elnöksége által jóváhagyott szabályok alapján kell végrehajtani.

      Az eredményes vizsgákat elősegítő tananyagokat, tanfolyamok szervezéséhez szükséges módszertani anyagokat és tantervi javaslatokat központilag kell közreadni.

      A módszertani utasításokat a tanfolyam során be kell tartania a tanfolyamot szervező szervezetnek.
 
2.    A túravezető képzés fokozatai:

- A Magyar Természetbarát Szövetség Túravezetője
- A Magyar Természetbarát Szövetség Felsőfokú Túravezetője / Közösségi Vezetője
 
2.1. Az aranyjelvényes túravezetői fokozat pályázat útján érhető el.
 
3.   A vizsgabizottság legalább 3 tagú.

Elnöke az MTSZ Oktatási és Képzési Bizottsága által megbízott olyan képzett vizsgabiztos, aki a vizsga fokozatánál magasabb, a szakágnak megfelelő túravezetői képesítéssel rendelkezik.

     Tagjai: a rendező szervezet által megbízott, legalább a vizsga fokozatának és szakágának megfelelő képesítéssel rendelkező személyek.
     
      Vizsgaszervező csak vizsgabiztos lehet. A tanfolyam vezetője csak vizsgabiztos lehet, kivéve, ha az MTSZ Oktatási és Képzési Bizottsága ideiglenes felmentést nem ad ezalól, megjelölve a tanfolyam vezetőjét.
 
4.   A túravezetői vizsgákra való jelentkezés általános feltételei:
a.   szabvány jelentkezési lap kitöltése
b.   egészségi alkalmasságról való nyilatkozat
c,   egyéb, adminisztrációs feltételek teljesítése
d,   nyilatkozat az adatok közzétételéről
e,    tanfolyamvezetői javaslat
 
5.   A túravezetői képesítés általános feltételei:
a.   a túravezetői fokozatnak és a szakág sajátos feltételeinek meg kell felelni
b.   a gyakorló túrákon, táborozásokon való részvétel
c.   eredményes elméleti és gyakorlati vizsga
 
 
6.   A túravezetői képesítés sajátos feltétele:
a.   a vizsga évében betöltött legalább 18. életév
b    MTSZ tagság
 
7.   Az ezüstjelvényes szövetségi túravezetői képesítés sajátos feltételei:
a.   a szakágnak megfelelő túravezetői képesítés
b.   a vizsga évében betöltött legalább 21. életév
c.   a jelentkezést megelőző 3 évben évente a szakág által meghatározott számú túra igazolt vezetése
d.   MTSZ tagság
 
8.   Az aranyjelvényes túravezetői fokozat megszerzésének feltételei:
a.   legalább 5 éve megszerzett ezüstjelvényes szövetségi túravezetői képesítés
b.   kitöltött szabvány pályázati lap benyújtása
c.   a pályázat benyújtását megelőző 3 évben
    egy szakág esetén: évente legalább 10 alkalommal, minimum 25 vezetett túranap
    két szakág esetén: évente összesen legalább 10 alkalommal, minimum 20 vezetett túranap
    kettőnél több szakág esetén: évente összesen legalább 8 alkalommal, minimum 20 túranap
              Csak azok a túrák fogadhatók el, amelynek vezetésére a pályázónak képesítése van!
d.   az eseménynaptárban meghirdetett területi, országos, illetve nemzetközi rendezvények szervezésében és lebonyolításában több alkalommal részt vett, vagy területi, országos hatáskörű szervezetek valamely szakbizottságában legalább 4 éve tevékenykedik
e.   a természetjárás területén legalább 5 éven keresztül rendszeres szakirodalmi vagy oktatói tevékenységet fejt ki
f.    szakosztálya és a megyei/budapesti kerületi bizottság (szövetség) vagy a BTSSZ pályázatával egyetért
A pályázatokat az MTSZ illetékes bizottsága bírálja el és az MTSZ Elnöksége hagyja jóvá.
 
9.   Egyéb szövetségi túravezetői vizsgák
 
9.1. Ezüstjelvényes magashegyi túravezető
      Az általánostól eltérő szabályok:
      A vizsga elnöke olyan hegymászó oktató is lehet, aki vizsgabiztosi képesítéssel rendelkezik.
      A vizsga elnökét feladatának ellátására az MTSZ gyalogtúra bizottságának elnöke kéri fel.
      Az ezüstjelvényes magashegyi túravezető képesítés sajátos feltételei:
a.    bronzjelvényes gyalogos túravezetői képesítés
b.  alapfokú sziklamászó képesítés
c.  a vizsga évében betöltött legalább 21. életév
d.  magashegyi tapasztalat (legalább 3 év és 30 túranap, legalább 2 hegységben)
e.  MTSZ tagság
 

Egyéb tudnivalók:
1.     Az egyes túravezetői vizsgák tematikáját az illetékes országos szakági oktatási szervezetek készítik el. Összehangolásukról az OKB Biz vezetője gondoskodik. Tananyagokat, módszertani anyagokat és tantervi javaslatokat az összehangolt tematika figyelembevételével a szakágak dolgozzák ki.
 
A túravezetői képesítés elismerésének külső formái
 
a.   túravezetői vizsgabizonyítvány:
    formáját és szövegét az I.sz. melléklet tartalmazza
    a vizsgabizonyítványt mind a rendező szervezet, mind pedig a vizsgabizottság elnöke bélyegzővel és aláírással hitelesíti

b.   túravezetői igazolvány:
    formáját és szövegét a II.sz. melléklet tartalmazza
    a túravezetői igazolványt a vizsgabizonyítvány alapján a túravezető szakosztálya (egyesülete) szerint illetékes természetbarát bizottság (szövetség) állítja ki; minden további képesítést a vizsgabizonyítvány alapján a terület szerint illetékes természetbarát bizottság (szövetség) jegyez be; a túravezetői igazolvány a túravezetői tevékenység jogosultságát igazolja
 
c.   túravezetői jelvény:
    leírását a szabályzat III.sz. melléklete tartalmazza
    a bronznál zöld, az ezüstnél piros, az aranynál kék színű háromszög alakú alátétet lehet a jelvény alá helyezni; a túravezetői jelvény viselése célszerű a hivatalos túravezetéseken, oktató túrákon, ) természetőr szolgálat, valamint természetbarát rendezvények alkalmával.
 
A túravezetői vizsgák ügymenete (adminisztrációja):
 
1.   A túravezetői vizsgát, lebonyolítása előtt legalább 30 nappal korábban kell bejelenteni az MTSZ illetékes szakágibizottságának, amelyhez csatolni kell a gyakorlati vizsga adatait (útvonalvázlat stb.), valamint a vizsgaszervező nevét.
2.      A túravezetői vizsgát követően a névjegyzék alapján 3 példányban kell elkészíteni a vizsgajegyzőkönyvet. A vizsgabizottság elnöke és a tagok által aláírt jegyzőkönyv egy példányát az illetékes természetbarát bizottságnak (szövetségnek), egy példányát az MTSZ illetékes szakági bizottságának kell megküldeni a vizsgát követő 14 napon belül.
3.   Bronzjelvényes vizsgák esetén a túravezetői jelvényeket a vizsga bejelentésekor kell igényelni az MTSZ illetékes szakági bizottságától.
4.   Ezüstjelvényes vizsgákra minden esetben a megbízott vizsgaelnök viszi magával a túravezetői jelvényeket.
5.   A vizsgán csak olyan személy vehet részt, akit a tanfolyam megkezdésekor regisztráltak.
6.   A vizsgák során keletkezett, az elbírálást segítő anyagokat a gyakorlati vizsga során be kell mutatnia a Vizsgaszervezőnek illetve ezek legalább másolatát át kell adni az MTSZ Bizottságának.
7.   A vizsgák eredményeit az MTSZ- nek 5 munkanapon belül, hirdetményben kell közölnie.
 
 
 
I I I .     E G Y É B   K É P Z É S E K
 
Az MTSZ a szabályzatban nem szereplő egyéb tanfolyamot is szervezhet, ezek feltételeit illetve szabályrendszerét legkésöbb a képzés meghirdetése előtt publikálnia kell.
 
Vizsgabiztos képzés
 
1.   A vizsgabiztosok képzése az MTSZ szakági bizottságai és az MTSZ OK Bizottsága  által szervezett tanfolyam és vizsga keretében történik.
 
2.   A tanfolyam lehet bentlakásos vagy levelező.
     Levelező tanfolyam esetén kötelező konzultációt, valamint a vizsga előtt gyakorlati foglalkozást tartani.
 
3.   A jelentkezés általános feltételei:
    MTSZ tagság
    betöltött legalább 25. éves életkor
    ezüstjelvényes szövetségi túravezetői képesítés
    igazolt túravezetői gyakorlat
    a küldő szervezet javaslata
 
4.   A tanfolyam indítását az MTSZ hivatalos körlevelében a területi szervezetek részére a kezdés előtt 3 hónappal közzé kell tenni, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia:
    a tanfolyam kezdésének és befejezésének a napját
    a tanfolyam helyét
    a jelentkezés módját
    a tanfolyam rövid, kivonatos tematikáját
    a várható költségeket
    a jelentkezés feltételeit
    a jelentkezés határidejét
 
5.   Az eredményesen vizsgázott hallgatók "vizsgabiztosi igazolvány"-t és bélyegzőt kapnak, valamint bekerülnek az MTSZ "Vizsgabiztosok névjegyzéké”-be.
 
6.   A képzés tematikáját és a vizsga rendjét az MTSZ illetékes bizottsága határozza meg.
 
 
I V .
 
 
Ettől a szabályzattól különleges esetekben az MTSZ illetékes bizottságának egyediírásbeli engedélye alapján lehet eltérni.
 
 
Jóváhagyta az MTSZ Elnöksége az 2011 november 26-i ülésén.
5861 alkalommal
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 173 regisztrált felhasználó
 • 2 483 hírlevél előfizető
 • 356 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 139 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 23 esemény
 • 3 141 megjelent cikk, hír
 • 271 belső oldal
 • 2 296 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter