2021. április 23., péntek - Béla
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Elnökségi ülés dokumentumai - 2011.06.04.
Magyar Természetjáró Szövetség

Elnökségi ülés dokumentumai - 2011.06.04.

Az üléshez kapcsolódó egyéb iratok ennek a lapnak az alján találhatók a "Csatolt dokumentumok" között.


 


J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 
E l n ö k s é g i   ü l é s
 
 
 
Helyszín:       Magyar Természetbarát Szövetség
                        1146 Budapest, Thököly út 58-60. Károlyi terem.
 
Időpont:        2011. június 4.
 
Jelen vannak: Szabó Imre, Pusztay Sándor, dr. Kovács Mátyás, Duró Imre, Baronek Jenő, Kovács Tamás, Dinnyés István, Quitt András, Trischler Ferenc, Karácsony Sándor,
Südy Péter, Vidovenyecz Zsolt, Pocsai Sándor, Dr. Dénes György, Pálmai Vencel, Kondor Attila, Pálinkás Gábor, Kunos Gábor, Németh Imre, Matolcsi György, Kurucz Szilvia (a mellékelt jelenléti ív szerint)
 
Előre jelezte távolmaradását: Lehoczki Zoltán, Vajk Ödön, Kiss László, Haraszti Béla, Zárdai István, Bittó Sándor, Thuróczy Lajos,
Nem voltak jelen: Bornemisza Miklós, Cselovszki Ildikó, Györfi Gyula, Maros István,
Meghívott előadó: ifj. Farkas György
 
Napirendi előtti felszólalás:
(A napirendek megtárgyalása előtt a „Zöld Galéria”, illetve az ott elhelyezett 32 fotóból álló kiállítás megnyitója megtörtént. További kiállításokról Pusztay Sándor adott tájékoztatást az elnökség részére.)
 
Napirendi pontok:
 
1., Az előző elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása. (ea: Szabó Imre)
2., Igazgatói tájékoztató az elmúlt időszak munkájáról (ea: Duró Imre)
3., Túravezető képzés reformja (ea: ifj. Farkas György)
4., Hogyan tovább MTSZ? (ea: Duró Imre)
5., 2011. évi kitüntetési javaslatok elfogadása (ea: Pálmai Vencel)
6., Természetbarát Emlékérem adományozása (ea: Pálmai Vencel)
7., 2011. II. félévi munkaterv elfogadása (ea: Duró Imre)
8., Egyebek.
 
Szabó Imre köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az elnökség határozatképes.
Javaslatot tesz az elnökség részére kiküldött napirendi pontok elfogadására. Megkérdezi, hogy egyéb javaslattal él-e valaki? Mivel nem volt egyéb javaslat, kéri az elnökséget a napirend elfogadására.
 
Döntés: Az elnökség 17 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a napirendi pontok tartalmát és menetét.
 
ED-707 (2011.06.04.)
 
A két önként jelentkező elnökségi tagot felkéri a jelen jegyzőkönyv hitelesítésére.
Hitelesítők: Kovács Tamás alelnök és Dinnyés István urat, valamint jegyzőkönyv vezetésére Kurucz Szilviát.
 
Kéri az elnökséget, hogy fogadja el a felkért személyeket.
 
Döntés: Az elnökség 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő személyét.
 
ED-708 (2011.06.04.)
 
 
1., napirendi pont: az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása.
 
Szóban Südy Péter és Baronek Jenő uraktól érkezett észrevétel. Ezek figyelembevételével a jegyzőkönyv javítása megtörtént.
(Südy Péter e-mailben érkezett jelzése, mely szerint előre jelezte távolmaradását Horváth Erzsébet e-mail címére megérkezett)
 
Baronek Jenő elmondta, hogy a jegyzőkönyv 8. oldalán a hozzászólása nem azt tükrözi, amit mondott. Nem a szakágak munkájáról számoltak be a szakág vezetők, hanem az Ő általuk vezetett egyesület munkájáról számoltak be. Kéri a jegyzőkönyv javítását.
 
Szabó Imre kéri akkor a következőképpen történő kiegészítést. Ő a szakági vezetők szakági és nem egyesületi vezetőként való beszámolót várta…
 
Döntés: Az észrevételek átvezetésével az elnökség 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvet.
 
ED-709 (2011.06.04.)
 
 
2. napirendi pont: Igazgatói tájékoztató az elmúlt időszak munkájáról
 
Duró Imre az igazgatói tájékoztatóját szóban is kiegészítette. Elmondta, hogy a létszámadatokról az egyebek napirendi pont keretében fog tájékoztatást adni.
 
Külön az OKT-50 program előkészületeit emeli ki. Elmondja, hogy legalább 30 szponzort kereső és média kereső levelet küldtünk ki. (Magyar Posta, Mol, Coca-Cola, Richther G. Gyógyszergyár, Szerencsejáték Rt. OTP Bank stb.) Eddig szinte csak „nem tudják támogatni a túrát” válasz érkezett.
Sajnos van két olyan szervezet, akik hasonló programot szerveznek, mint mi, és az Ő támogatást kérő levelük az nyitott fülekre találtak. Igen nagy összegű állami támogatást kaptak. Az egyik szervezet a Másfélmillió lépés c. film mintájára készít hasonló jellegű filmet az OKT túra útvonaláról, így a Generál Média elállt a velünk történő szerződéskötéstől, mondván, az általuk tervezett OKT-50 túráról készítendő filmet nem tudnák eladni.
 
 
Elindult az egyeztetés a turistaút finanszírozási rendszerben.
 
Megkéri Vidovenyecz Zsoltot, hogy tájékoztassa az elnökséget arról a 2011. május 24-i a VÁTI Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság (TTÉI) szervezésében tartott, a Magyar Gyalogos, Turista és Zarándokutak Új Nemzeti Rendszerének (MGYTZÚNR) kialakítását célzó első előkészítő operatív szakmai megbeszélésről, amelyen az MTSz is képviseltette magát. Hozzáteszi, hogy az MTSZ erre nem kapott meghívást. Valamilyen okból szerencsére Vidovenyecz Zsolt kapott meghívást, így el tudja mondani az ott elhangzottakat.
 
Vidovenyecz Zsolt elmondta, hogy hiányolta a meghívóktól a stratégiai elképzelést.
De a meghívottak kezében sem volt előkészített, leírt stratégiai terv. A szervezetek a saját területi problémáikról beszéltek.
 
Megemlíti, hogy az MTSZ-nek már két éve van turistaút nyilvántartása, sok felhasználós rendszer, ezt fel lehet ajánlani a VÁTI illetékes vezetőjének felhasználásra. Vagy a VÁTI saját maga a nulláról indulva elkészíti a saját nyilvántartását. Elmondta, hogy a következő ülésen a zökkenőmentes együttműködésre törekszik és az MTSZ érdekeit képviseli. (Az MTSZ honlapján lévő cikk tartalmaz részletesebb tájékoztatást e témában.)
 
Kovács Tamás javasolta az „Országos Kéktúra” név levédését, mivel az az MTSZ szellemi tulajdona, ha a szövetség nem tartaná karban, nem lenne út. Ne sajátíthassa ki más.
 
Vidovenyecz Zsolt beszámolójával kapcsolatban kérdések, észrevételek hangzottak el, Baronek Jenő, Németh Imre, Kovács Tamás és Szabó Imre részéről.
Elhangzott, hogy kezdeményezni kellene egy közös koncepció kialakítását a többi szervezettel együtt, a turista utak nyilvántartása tárgyában - ennek élére állhatna az MTSZ -, valamint Német Imre szerint a zarándokút is turistaút, nem lenne szerencsés a kettőt szétválasztani.
 
Kovács Tamás, mint már régebben említette, hogy a BTSSZ-nek van egy együttműködési megállapodása a Mária út egyesülettel. Közösen festették a jelzéseket, és közösen alakítottak ki új utakat is. Ismét javasolja, hogy az MTSZ is kössön egy együttműködési megállapodást, mivel összefonódnak az útjaik.
Javasolja továbbá, hogy az MTSZ javasolja a megyei szervezeteknek, is hasonló szerződés megkötését.
 
Szabó Imre elmondja, hogy az egyebekben szeretet volna erről tájékoztatást adni, de ide illik e témakörbe. Őt megkereste a Miniszterelnöki biztos úr, és elnézést kér azért a szervezési malőrért, ami az előző értekezlet összehívásánál történt. A Miniszterelnöki biztos úr biztosította arról, hogy a korrekció meg fog történni.
 
A stratégiai kérdések tekintetében elmondja, hogy a természetjáró infrastruktúra feltételeinek fejlesztése és az ifjúsági turizmus fejlesztésére 1989-ben már készítettek anyagot. Ezt az anyagot az akkori sportvezetés elfogadta, fel is használta.
 
Arra akart az egyebek napirendi pontban felhatalmazást kérni, hogy az MTSZ a magyarországi természetjáró infrastruktúrára, amiben van szellemi infrastruktúra, amelyhez szükségesek leírások, egyéb dolgok, amelyek piaci alapon nem működtethetőek, az tartozzon ebbe.
 
Támogatja Vidovenyecz Zsolt hozzáállását, és gondolkodását, mely szerint a turista utak nyilvántartását, amely két éves szellemi munka terméke, amelynek értéke van, el lehet adni.
Létre kell hozni egy olyan szervezeti formát, amelyben megteremtődik ezen szervezeteknek az együttműködése. Egy teljes körű együttműködést szeretnének, ennek nem látja akadályát. Ezt fogja a következő megbeszélésen képviselni. A megbeszélésről természetesen tájékoztatást fog adni.
 
Kovács Tamás javaslatára, csak azt tudja mondani, hogy szellemi termékként lehet esetleg bejegyeztetni a Bíróságon az Országos Kéktúra út névhasználatot, más lehetőséget nem lát.
 
Duró Imre ismerteti az OKT 50 túra szervezése jelenlegi helyzetét.
 
Előrehozott egyebek napirendi pont keretében Szabó Imre kéri Horváth Erzsébet kolléganőt a létszámadatok ismertetésére.
 
Horváth Erzsébet elmondta, hogy a létszámadatokat és az elszámolásokat még nem mindenki adta le.
 
Békés megye teljes egészében nem számolt el, tagdíjat ugyan valamennyit fizetett.
Budapest sokkal többet fizetett be, mint amennyivel elszámolt, tehát a létszám nem teljes.
Az ifjúsági taglétszám 1144 fő, aktív taglétszám 1995 fő, nyugdíjas taglétszám 3170 fő, és TT kártya tulajdonosok száma 774 fő mind a mai napig. Közvetlenek közül pedig 3 egyesület nem számolt el, és nagyon sokan még nem vittek el érvényesítő lapokat. Ez az első negyedév, nyilván a TT kártya az a mostani állapotot tükrözi.
 
Szabó Imre: Megköszöni a tájékoztatást, és kéri az elnökséget azigazgatói tájékoztató elfogadására.
 
Döntés: Az igazgatói tájékoztatót az elnökség 17 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
 
ED- 710 (2011.06.04.)
 
3., napirendi pont: Túravezető képzés reformja (ea.: ifj. Farkas György)
 
Ifj. Farkas György szóbeli kiegészítéssel él. Sikerült a szakágakkal, illetve a tanfolyamokat szervező egyesületekkel egy nagyjából közös irányvonalat meghatározni.
 
Ennek elindítására és kezdeti meglökésére lenne most szükség. Van egy ütemtervünk, amit tudunk tartani, szeptember-októberre elkészül egy alapvető tananyag és minden egyéb. Ami újdonság lehet a beszámolómban, hogy minden egyes tanfolyamosunkat, illetve végzős hallgatónkat regisztrálnánk nyílt nyilvántartásban. Egyik fontos eleme az, hogy számos olyan túraszerező közösség van az Interneten, ahol olyan túravezetők vannak, akikről semmit nem lehet tudni. Egy végzett és egy nem végzett túravezetőt nem tudunk megkülönböztetni tulajdonképpen.

A régi papírok megvannak ugyan valamilyen szekrény mélyén valahol, az a nyilvántartásunk jelen pillanatban. Ha valaki szervezne egy túrát, például diákoknak, akkor a szülők rögtön látnák, hogy az adott túravezető az végzett túravezető-e, mikor végzett stb. Lenne egy minimális, ám fontos nyilvántartott rész, és lenne egy opcionális, amit Ő tölthet föl. Országos bázisként lehetne használni. Ahogy a beszámolóban is írtam, önfenntartóvá kellene tenni a rendszert, ezért a regisztrációért kérnénk pénzt a tanfolyamosoktól. Ez az egyetlen új eleme a beszámolónak. Ezt a pénz a rendszer fejlesztésére lehetne fordítani.
 
Duró Imre elmondja, hogy most a koncepció kidolgozásának az irányába kell elindulni, ami egy szabályzattal fog majd zárulni. Arra kéri az elnökséget, hogy Ifj. Farkas Györgyöt bízza meg az Oktatási Bizottság vezetésével, és azzal a feladattal, hogy hozza lére ezt a bizottságot.
 
Kovács Tamás elmondja, hogy ennek a nyilvántartásnak a létrehozása az igen nagy feladat, hiszen ebbe a regisztrációba meg kell próbálni a régi túravezetőket is fölvinni, mert hiszen nélkülük „üres” lenne a nyilvántartás. 
 
Szabó Imre javasolja, hogy a döntés meghozatala után beszéljenek, a hogyan csinálják módszertani kérdésről.
 
Németh Imre észrevétele, hogy nem derül ki számára, hogy kinek akarunk túravezetőket képezni? Ezt tisztázni kell. Mert van rá piaci kereslet? Ez tény. A természetbarát mozgalomnak, mert bárki, aki turista, nagyon szívesen képezzük, vagy csak a szövetségnek. Nem mindegy, hogy milyen kereteket hozunk létre. Fontos az egységesítés, időnként központosítást érez, erre is oda kell figyelni. Az oktatási koncepció helyett szerencsésebb lenne a képzés szót használni. Az oktatás az ismeret átadásról szól csak, a képzés képességek kialakításáról, jártasságról szól.
 
Dinnyés István kérdésként veti fel, hogy a felnőtt vizsgáztatásnál mi az az életkor, amikor azt mondjuk, hogy egy felnőtt vizsgázik, mi az a legfiatalabb, illetve legidősebb kor. Mert egy 20 éves a gyakorlatban fölmászik a fára, egy 40, vagy egy 50 éves ember, aki ebben az életkorában akar túravezető lenni, attól nem várhatjuk el, hogy ugyan azt teljesítse, mint a 20 éves.
 
Szabó Imre kéri az elnökséget, hogy támogassa az MTSZ Oktatási és Képzési Bizottságának létrehozását, a bizottság vezetésével, létrehozásával, szervezésével bízzák meg ifj. Farkas Györgyöt.
 
Döntés: Az elnökség 17 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta az Oktatási és Képzési Bizottság létrehozását, annak vezetésével pedig ifj. Farkas Györgyöt bízza meg. 
 
ED-711 (2011.06.04.)
 
 
4., napirendi pont: Hogyan tovább MTSZ? (ea: Duró Imre)
 
Szabó Imre elmondja, hogy Duró Imre a téma előadója.
 
Az előterjesztéshez képest Ő maga is arra kérte az Igazgató urat, hogy kezdje el összerakni azt a menetrendet, amikor is nem elnökségi ülés van november 26-án, (az is) de közgyűlés is, amely ebben az évben még az MTSz Alapszabályának a módosítását végrehajtja, elvégzi. Ezt azért kell még idén megtartani, hogy a következő évi közgyűlést már ne terheljük olyan típusú kérésekkel, ami nem kifejezetten egy ciklust lezáró, vagy pedig egy új tisztújításhoz kötődő közgyűlésnek a témaköre. Még ebben az évben kell alapvető kérdéseket tisztáznunk az Alapszabályon túlmenően is. Csak egyetlen példaként említi a tagdíjrendszert.
 
A szeptember 17-ei elnökségi ülést a szeptember 23-25-i tréning utánra kellene tennünk.
A novemberi közgyűlés csak és kizárólag az Alapszabály módosítással foglalkozna.  
Ezt a módosítást javasolja az igazgató úr által beterjesztetthez képest.
 
Duró Imre elmondja, hogy akkor tehát a szeptember 17-ei ülés a 23-25-re terezett tréningre kerülne át. A november 26-ai elnökségi ülés helyett mondja Elnök úr, hogy legyen egy rendkívüli közgyűlés. Ez azt jelenti, hogy az utána felsorolt feladatokat át kell ebbe a struktúrába rendezni. Ezek alapján a közgyűlés, ami május 12-én lenne, ott fő feladatként a tisztújítás szerepelne.
 
Baronek Jenő kérdése, hogy az elnök- főtitkári értekezlet és a közgyűlés miért van két különböző időpontra tervezve. Ez kétszeri felutazást jelent a megyeiknek. Mi a koncepció benne?
 
Duró Imre: Ez így volt gyakorlat, hogy elnök-főtitkári volt valamikor január-februárban, a közgyűlés májusban, és az alapszabályban is az van, hogy az elnök-főtitkári értekezleten kell a közgyűlés napirendjére javaslatot tenni.
 
Szabó Imre az Alapszabály módosításánál erre is ki kell térni. Módosítani kell.
Most tervezetet, időrendet fogunk elfogadni. Azt kéri az elnökségtől, hogy a következő időszakot használják fel arra, hogy mindenki, akinek ötlete, elképzelése, javaslata van, az augusztus 26-ig (pénteki nap) küldje meg, hogy azt még fel lehessen használni, és megfelelően elő lehessen készíteni szeptember 23-25-ei időszakra az elnökségi ülésre, és a tréning egy napirendje lenne, ahol konzultációs megbeszélés után le kell zárni. Ebbe szerepeljen az is, hogy az Alapszabály módosításhoz kötődően egyáltalán bármilyen szabályzatnak a szükségessége, újraalkotása, vagy elfelejtése is legyen benne, ebben az augusztus 26-ai időszakban. 
A menetrend áttekintése után Elnök úr az augusztus 26-ai időpontot módosította augusztus 20-ra. Így augusztus végére össze kell hívni az ügyvezető elnökséget e téma összegzésére, lezárására.
 
Kéri, hogy Igazgató úr írjon egy körlevelet, kör e-mailt, amelyben kérje fel a területi szervezeteket, bárkit, aki a természetbarát mozgalom tagja, tagszervezete, hogy augusztus 20-ig tegye meg a javaslatát. Augusztus 20. és szeptember 1. között ezt az ügyvezetés áttekinti.

 
A javaslatokat figyelembe véve az alábbiak szerint változik az ütemterv.
 
2. Szervezetfejlesztési program ütemterve
 
Fórum
Határidő
Feladat
Felelős
Elnökségi ülés
 
2011. június 4.
 
- a szervezetfejlesztés stratégiai céljainak elfogadása
- ütemterv elfogadása
- stratégiai bizottság felállítása
 
elnök
Stratégiai bizottság ülései
2011. július-augusztus
- szervezetfejlesztési koncepció kidolgozása
- részstratégiák kidolgozása
- szabályzatmódosítási javaslatok kidolgozása
stratégiai bizottság
Elnökségi ülés
2011. szeptember 24.
- Alapszabály-tervezet vitája
- Oktatási-képzési szabályzat vitája
- Szabályzatmódosítási javaslatok vitája
 elnök
Tréning
2011. szeptember 23-25.
- szabályzatmódosítási javaslatok véglegesítése
 
stratégiai bizottság
Rendkívüli közgyűlés
2011. november 26.
- Alapszabály-módosítás
 
Elnökségi ülés
2011. november 26.
- Szabályzatmódosítás
elnök
 
A stratégiai bizottság működésének a mandátum lejárati időpontja nem május 12-ig szól, hanem nyilvánvalóan kitolódik.
 
Duró Imre elmondja, hogy az volt a terve, hogy a bizottsági tagok közül mindenki itt lesz, aki jelölésre került, mivel Győrfi Gyulával, és Maros Istvánnal erről még nem beszélt.
 
Szabó Imre kéri, hogy akkor ez történjen meg, és mivel az anyagot megkapták, olvashatták, hogy ebbe a bizottságba jelölésre kerültek, az elnökség nem élt kifogással a jelölésüket illetően. Így a szavazásnak nincs akadálya.
 
Duró Imre a bizottság tagjának javasolja még Dománszky Zoltán urat. Az elnökség a javaslatot elfogadja és támogatja a bizottságba való felvételét.
 
A stratégiai bizottság tagjai:
1.     Duró Imre igazgató
2.     Pusztay Sándor elnökhelyettes
3.     Pálmai Vencel szakági titkár
4.     Vidovenyecz Zsolt elnökségi tag
5.     Németh Imre elnökségi tag
6.     Győrfi Gyula elnökségi tag
7.     Kovács Tamás alelnök
8.     Dr. Kovács Mátyás elnökhelyettes
9.     Ifj. Farkas György oktatási bizottság
10.   Maros István elnökségi tag
11.   Dománszky Zoltán
 
Szabó Imre szavazásra kéri az elnökséget, az időponti javaslatok és a Stratégiai Bizottsági tagok elfogadására.
 
Döntés: Az elnökség 17 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
ED-712 (2011.06.04.)
 
 
5., napirendi pont: A 2011. évi kitüntetési javaslatok elfogadása (ea: Pálmai Vencel)
 
Pálmai Vencel szóban is kiegészítette előterjesztését. Ismerteti a beérkezett javaslatokat, majd a Kitüntetési ad hoc bizottság javaslatát.
 
Döntés: Az elnökség 17 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta az Ac hoc Bizottság által javasolt sporttársak kitüntetését. 
ED-713 (2011.06.04.)
 
 
6. napirendi pont: Természetbarát Emlékérem adományozása (ea: Pálmai Vencel)
 
Pálmai Vencel elmondta, hogy szerinte nagyon-nagyon megérdemlik. A Nagykanizsa környéki turista utak fő karbantartói és az örömhegyi kulcsos háznak az üzemeltetőiről van szó. Tomasics János és társasága.
 
Döntés: Az elnökség 17 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúan megszavazta az 50 éves Postás Sportegyesület, Nagykanizsa részére az Emlékérem adományozását.
 
 
7. napirendi pont: Javaslat az MTSZ Elnökségének2011. II. félévi üléstervére, napirendi pontjaira (ea: Duró Imre)
 
Szabó Imre elmondja, hogy ez ugye az előző döntésük értelmében módosult.
Nem szeptember 17-ére, hanem 27-ére tesz javaslatot, és a Hogyan tovább MTSZ? helyett, az Alapszabály tervezet vitája az egyik napirendi pont. Egy új napirendi pont kerül föl, mégpedig a Tisztújító Közgyűlés előkészítése.
 
Elnökségi ülés
Szeptember 24. 14.00 Dobogókő
(A tervezett „Hogyan tovább MTSZ tréning és a Természetjárók Napja programjához kapcsolódóan.)
-          Hogyan tovább MTSZ? – alapszabály-tervezet vitája
-          Túravezető képzés reformja – oktatási- és képzési szabályzat tervezetének vitája
-          Szabályzatmódosítási javaslatok vitája
-          MTSZ gazdasági helyzete – költségvetés-módosítás
-          A rendkívüli közgyűlés előkészítése
-          Védett napok 2012
 
Rendkívüli Közgyűlés
November 26. 10.00
-          Alapszabály-módosítás
 
Elnökségi Ülés
November 26. 13.00
        Szabályzatok módosítása
        2012. I. félévi munkaterv elfogadása
        Tisztújító Közgyűlés előkészítése 
 
Döntés: Az elnökség 17 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta az MTSZ Elnökségének 2011. II. félévi üléstervét, napirendi pontjait. 
ED-714 (2010.06.04.)
 
 
7. Egyebek napirendi pont
 
Az OKT-50 programmal kapcsolatban Duró Imre tájékoztatást ad a jelenlegi helyzetről.
 
Pusztay Sándor pozitívan látja a helyzetet, az előkészületekkel valóban van egy kis lemaradás, de a 10 nap múlva történő induláshoz majdhogynem megfelelően állunk. Támogatást nem kaptunk, akkor annyiból kell megcsinálnunk, amennyink van. Mindenkitől segítséget kér abban, hogy az előjelentkező 100-150 fő ne maradjon ennyi, hanem legalább 1000 fő nagyságrendű résztvevő legyen, ez rajtunk múlik. Sajtótájékoztatót tartunk június 8-án, 50 újságírónak lett kiküldve meghívó levél, ezek az újságírók általában túrával, túrizmussal foglalkoznak.
 
Javasolja, hogy erre az egy OKT-50 elnevezésű rendezvényünkre, vagy egy emléklapot, vagy egy emlékérmet készítsünk, attól függően, hogy mennyi pénzünk lesz.
Javasolja egyszeri kitüntetésként átadni, amire a Természetjárók Napján kerülne sor. Az elismerést azok kapnák, akik ezen az úton folyamatosan végigmennek, vagy az a szervezőbizottság kapná, amelyik kiemelkedő segítséget nyújt az út során.
Kéri az elnökséget javaslata megfontolására. 
 
Kovács Tamás ismételten javasolja, tegyünk lépéseket, hogy az Országos Kéktúra útvonala az MTSZ szellemi terméke legyen.
 
Pálmai Vencel elmondta, hogy ez ügyben már voltak próbálkozások sikertelenül, de meg lehet próbálni harmadszor is.
 
Duró Imre szerint sajnos nem kommunikáljuk eléggé, hogy ennek a túraútvonalnak a gazdája, tulajdonosa, karbantartója, indítója, koordinátora a Magyar Természetbarát Szövetség.
Pusztay Sándor véleménye is az, hogy meg kell próbálni még egyszer, biztos el lehet érni valamit. Példaként említi a Mária út név is le van védve. 
 
Szabó Imre elmondja, hogy volt egy konkrét javaslat. A konkrét javaslat arról szólt, hogy az elnökség támogassa azt, hogy vizsgáljuk meg az útvonal nevének a levédésének a lehetőségét. Magát a szándékot kell elsősorban támogatni, ahhoz, hogy ezt el tudjuk indítani.
 
Döntés: Az elnökség 17 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag megszavazta, hogy az Országos Kéktúra név levédésének a lehetőségét megvizsgálja, elindítsa.
ED-715 (2010.06.04.)
 
Szabó Imre kéri, hogy aki a Puszty Sándor javaslatát támogatja az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Döntés: Az elnökség 17 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag megszavazta az OKT-50-re egyszeri alkalommal történő emléklap, emlékérem átadását.
ED-716 (2010.06.04.)
 
Kunos Gábor javasolja az elnökség felé, hogy a LHOTSE (8516 m) sikeres megmászása alkalmából elismerő, gratuláló levél megírását az MTSZ részéről.
 
Szabó Imre köszöni a figyelmeztetést, és természetesen megkeresik a módját az elismerés kifejezésének.
 
Egyéb hozzászólás híján az ülést bezárja, mindenkinek a nyárra jó pihenést kíván.
 
Kmf.
 
 
 
 
 
                       Kurucz Szilvia                                                          Duró Imre
                    jegyzőkönyvvezető                                                          igazgató
 
 
 
 
Hitelesítők:
 
 
 
 
           Kovács Tamás                                                               Dinnyés István
               alelnök úr                                                                      elnökségi tag
2473 alkalommal
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 027 regisztrált felhasználó
 • 2 395 hírlevél előfizető
 • 343 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 138 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 5 esemény
 • 2 931 megjelent cikk, hír
 • 274 belső oldal
 • 2 234 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter