2022. szeptember 25., vasárnap - Eufrozina, Kende
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Cikkek
Magyar Természetjáró Szövetség

Pályázat: belföldi szálláshelyek és vízitúra táborhelyek kialakítása

Augusztus 31-ig lehet pályáznia NEMFI-nél
Archív cikk; tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat is tartalmazhat.
Pályázati felhívás az ifjúsági turizmus és természetjárás céljaira szolgáló belföldi szálláshelyek, különösen a vízitúra táborhelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására.
Pályázati felhívás az ifjúsági turizmus és természetjárás céljaira szolgáló belföldi szálláshelyek, különösen a vízitúra táborhelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: Pályázatkezelő) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.), valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011 (III.22.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet az ifjúsági turizmus és természetjárás céljaira szolgáló belföldi szálláshelyek, különösen a vízitúra táborhelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására.

Pályázati határidő:
2011. augusztus 31

A pályázat kódja: IFJ-TAB-11

1. A pályázat célja

A pályázat célja az ifjúsági turizmus és természetjárás céljaira szolgáló belföldi szálláshelyek, különösen a vízitúra táborhelyek kialakítását, felújítását, infrastrukturális és higiéniás körülményeinek javítását szolgáló projektek támogatása.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 22 800 000Ft, azaz huszonkétmillió-nyolcszázezer forint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 20/20/15/03/01 címrendi besorolású „Gyermek- és ifjúsági célú pályázatok” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 277190) terhére.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája

A pályázaton legalább 500 000 Ft, illetve legfeljebb 1 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

4. A támogatás mértéke

A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 50 %-a lehet. A Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 50 %-a.
A saját forrás legalább 50 %-nak készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi (önkéntes közérdekű) munka, dologi feltételek vagy szolgáltatás biztosításának forintos értékével.

Saját forrásnak kizárólag a jelen Pályázati Útmutató 18. pontja szerinti pénzbeli és nem pénzbeli saját erő minősül.
Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás. (A saját forrás részletes meghatározását a Pályázati Útmutató 18. pontja tartalmazza.)
A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell és a saját forrás rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell.

5. A támogatás folyósítása

A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik a Pályázati Útmutató 10. pontja szerint.
A Pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja át.

A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg, a saját forrás és az államháztartásból származó támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) a támogatási időszakon belül meg kell történnie.

6. Támogatási időszak

A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. augusztus 1. és 2012. április 31. közé eső időszak.

7. Beadható pályázatok száma

Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

8. A Pályázók köre

8.1. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
a. közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetek (kivéve párt, szakszervezet és biztosító egyesület),
b. közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú alapítványok, közalapítványok és intézményeik,
c. nonprofit korlátolt felelősségű társaságok és intézményeik,
d. egyházak és egyházi fenntartású intézmények,
e. önkormányzatok és fenntartásukban működő intézmények,
f. többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények,
g. országos sportági szakszövetségek és országos sportszövetségek,
h. betéti társaságok és egyéni vállalkozások;
amelyek a nem üzleti célú szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28) Korm. rendelet hatálya alá tartozó (a Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 912-950. jelzőszámok körében) ifjúsági turizmus és természetjárás céljait szolgáló szálláshelyek
o tulajdonosai, vagy
o kezelői, vagy
o bérlői, vagy
o üzemeltetői.

Továbbá, amelyek:
- a Pályázatkezelő internetes Pályázatkezelő rendszerében (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelő Rendszere) regisztráltak. (A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza),

- regisztrált felhasználói a Nemzeti Ifjúsági Információs és Dokumentációs Adattárnak (NIIDA - www.niida.hu), vagy a pályázat beadási határideje előtt regisztrál. A regisztráció a NIIDA feltöltési segédlet (http://www.mobilitas.hu/uploads/1/menu/51/fajlok/NIIDA_step_by_step.doc) iránymutatása alapján történik. A regisztrációval kapcsolatban további információ kérhető az adattárat működtető Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat munkatársától a tiszolczi.peter@mobilitas.hu címen.

8.2. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely

a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
b) az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el
c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
d) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
e) kedvezményezettnek – a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével – adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás) van,
f) csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
h) nem felel meg az Áht. 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
i) Pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi,
j) a támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik,
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
l) gazdasági társaság nem tesz eleget az Áht. 15/D. § (1) bekezdésben, valamint a 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ában foglalt követelményeknek.
m) jogszabályban, az Ámr.-ben vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

8.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye

a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

9. A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a www.ncsszi-pr.huhonlapon regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.

10. A pályázatok benyújtásának határideje

Az internetes pályázatok beadási határideje 2011. augusztus 31. 24.00 óra
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő Rendszerben véglegesítésre került. A határidőben történő benyújtás részletes szabályait a Pályázati Útmutató 6. pontja tartalmazza.

11. Pályázatkezelő

NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET
1134 Budapest, Tüzér u.33-35.
Telefon: (06-1) 237 6782
Fax: (06-1) 237 6782
palyazat@ncsszi.hu

12. A pályázat érvényességének vizsgálata

A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Pályázatkezelő internetes Pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére kerül sor a Pályázati Útmutató 7. pontjában meghatározott szempontrendszer szerint.

Amennyiben a Pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban, útmutatóban és az internetes adatlapban foglalt feltételeknek, a Pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével a beadási határidőtől számított 10 munkanapon belül.

Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat hiánypótlás nélkül érvénytelen:
a) nem a 8. pontban meghatározott Pályázó nyújtotta be a pályázatot;
b) a teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetében.
Amennyiben a Pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a Pályázatkezelő megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a Pályázónak.

13. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje

A pályázatok értékelését a Bírálati Bizottság a Pályázati Útmutató 8. pontjában meghatározott szempontrendszer és ütemezés szerint végzi.
A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség. A támogató a támogatási döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.

14. A Pályázók döntést követő kiértesítése

A szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár döntését követően a Pályázatkezelő 15 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium és a www.ncsszi.huhonlapokon kerülnek közzétételre.
Az eredményhirdetés várható időpontja: 2011. november 4.

15. Szerződéskötés

A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a Pályázatkezelő köti meg.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon megjelölt határidőn belül a Pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.
A szerződéskötéssel kapcsolatos részletes információkat a Pályázati Útmutató 9. pontja tartalmazza.

16. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 30. nap.

A pályázati program alapján támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az éves szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 12. pontja tartalmazza.

A támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra vonatkozólag) jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelően van lehetőség.

17. További információk

A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati Útmutató tartalmazza.
A pályázati felhívásban és útmutatóban foglalt rendelkezések a NEFMI fejezethez tartozó 2011. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló NEFMI rendelet előírásai alapján módosításra kerülhetnek!

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.

Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető awww.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium és a www.ncsszi.huhonlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237 6782-es telefonszámon, valamint apalyazat@ncsszi.hu e-mail címen.

Budapest, 2011. augusztus 1.

Jóváhagyom.
Soltész Miklós
szociális, család- és ifjúságügyi államtitkár
Cikk első megjelenése: 2011-08-01 21:40
Módosítva: 2011-08-01 21:40
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 170 regisztrált felhasználó
 • 2 479 hírlevél előfizető
 • 356 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 139 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 6 esemény
 • 3 101 megjelent cikk, hír
 • 270 belső oldal
 • 2 286 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter