2023. március 29., szerda - Auguszta
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Cikkek
Magyar Természetjáró Szövetség

„Kor-Társ” Idősügyi Program

Idősklubok, nyugdíjasklubok, kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására
Archív cikk; tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat is tartalmazhat.
A pályázati program lehetőséget kíván teremteni az időstársadalom minél szélesebb köréből érkező programigények támogatása, hozzájárulva az idősügyi cselekvési terv célkitűzéseinek hatékonyabb megvalósulásához.
 
A fenti célok elérése érdekében a pályázati program támogatja:
·         kulturális programok,
·         oktatási programok,
·         egészségügyi programok,
·         sportprogramok megvalósítását.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: Pályázatkezelő) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.), a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet, valaminta XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi felhasználásának szabályairól szóló54/2011. (IX. 1.) NEFMI rendelet alapján pályázatot hirdet az idősklubok, nyugdíjasklubok programjainak támogatására.
 
1.     A pályázati program célkitűzései
Apályázati program lehetőséget kíván teremteni az időstársadalom minél szélesebb köréből érkező programigények támogatása, hozzájárulva az idősügyi cselekvési terv célkitűzéseinek hatékonyabb megvalósulásához.
 
A fenti célok elérése érdekében a pályázati program támogatja:
·         kulturális programok,
·         oktatási programok,
·         egészségügyi programok,
·         sportprogramok megvalósítását.
 
A programok keretében, szakmai előadások, író-olvasótalálkozók, konferenciák, előadóestek, kiadványok, utazások, közösségi programok, hagyományőrző programok, szabadidős- és sportesemények, tanfolyamok egyaránt megvalósíthatóak. A pályázat keretében programsorozatok és a kiírásban szereplő célok együttes megvalósítása is támogatható.
 
2.     A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 23 750 000 Ft, azaz huszonhárommillió-hétszázötvenezer forint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 20/20/7 címrendi besorolású „Idősügyi Programok” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére.
 
 
3.     A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton minimum 50.000 Ft, maximum 150.000 Ft támogatás igényelhető.
 
4.     A támogatás mértéke
A pályázott támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. A pályázaton saját forrás biztosítása nem kötelező.
 
5.     A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik a Pályázati Útmutató 10. pontja szerint.
A pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja át.
 
A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó támogatási összeg, a saját forrás és az államháztartásból származó támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) a támogatási időszakon belül meg kell történnie.
 
6.     Támogatási időszak
A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2012. január 16. és 2012. május 15. közé eső időszak.
 
7.     Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
 
8.     A Pályázók köre
8.1.      Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő Magyarországon működő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
-          egyéb egyesületek (KSH 529), melyeknek céljában, tevékenységi körében szerepel az idős korosztály támogatása, segítése, számukra közösségi programok szervezése;  
-          egyéb alapítványok (KSH 569), melyeknek céljában, tevékenységi körében szerepel az idős korosztály támogatása, segítése, számukra közösségi programok szervezése;
-          egyház (KSH 551);
-          egyház önálló szervezete (KSH 553);
-          önálló egyházi intézmény (KSH 552);
-          egyéb egyházi szervezet (KSH 559);
-          önálló jogi személyiséggel nem rendelkező nyugdíjasklubok, amennyiben rendelkeznek befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel.
           
8.2.      Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely
a)     a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
b)    az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el
c)     a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
d)    korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
e)     kedvezményezettnek – a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével – adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás) van,
f)      csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
g)    korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
h)     nem felel meg az Áht. 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
i)      Pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint  a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi,
j)      a támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik,
k)     a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
l)      gazdasági társaság nem tesz eleget az Áht. 15/D. § (1) bekezdésben, valamint a 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ában foglalt követelményeknek.
m)   jogszabályban, az Ámr.-ben vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
 
8.3.     Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
 
9.     A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett Pályázatkezelő Rendszeren keresztül.
Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.
 
10. A pályázatok benyújtásának határideje
 
Az internetes pályázatok beadási határideje: 2012. január 15. 24.00 óra
 
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő Rendszerben véglegesítésre került. A határidőben történő benyújtás részletes szabályait a Pályázati Útmutató 6. pontja tartalmazza.
 
11. Pályázatkezelő
 
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Telefon: (06-1) 237 6782
Fax: (06-1) 237 6782
 
 
 
12. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Pályázatkezelő internetes Pályázatkezelő rendszere automatikusan pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére kerül sor a Pályázati Útmutató 7. pontjában meghatározott szempontrendszer szerint.
 
Amennyiben a Pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban, útmutatóban és az internetes adatlapban foglalt feltételeknek, a Pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 10 napos hiánypótlási határidő megjelölésével a beadási határidőtől számított 10 munkanapon belül.
 
Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat hiánypótlás nélkül érvénytelen:
a)     nem a 8. pontban meghatározott Pályázó nyújtotta be a pályázatot;
b)    a teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetében
 
Amennyiben a Pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a Pályázatkezelő megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a Pályázónak.
 
Amennyiben a Pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az internetes adatlapban foglalt feltételeknek, megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a Pályázónak a beadási határidőtől számított 10 munkanapon belül.
 
13.  A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését a Bírálati Bizottság a Pályázati Útmutató 8. pontjában meghatározott szempontrendszer és ütemezés szerint végzi.
A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség. A támogató a támogatási döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.
 
14.  A Pályázók döntést követő kiértesítése
A szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár döntését követően a Pályázatkezelő 15 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium és a www.ncsszi.hu honlapokon kerülnek közzétételre.
 
Az eredményhirdetés várható időpontja: 2012. február 20.
 
15.  Szerződéskötés
A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a Pályázatkezelő köti meg.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon megjelölt határidőn belül a Pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.
A szerződéskötéssel kapcsolatos részletes információkat a Pályázati Útmutató 9. pontja tartalmazza.
           
16.  A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 30. nap.
 
A pályázati program alapján támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az éves szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a, a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 12. pontja tartalmazza.
 
A támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra vonatkozólag) jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelően van lehetőség.
 
17.  További információk
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati Útmutató tartalmazza.
A pályázati felhívásban és útmutatóban foglalt rendelkezések a NEFMI fejezethez tartozó 2011. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló NEFMI rendelet előírásai alapján módosításra kerülhetnek!
 
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.
Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium és a www.ncsszi.hu honlapokról.
 
A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237 6782-es telefonszámon, valamint a palyazat@ncsszi.hu e-mail címen.
Cikk első megjelenése: 2012-01-11 21:51
Módosítva: 2012-01-11 21:51
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 173 regisztrált felhasználó
 • 2 483 hírlevél előfizető
 • 356 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 139 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 21 esemény
 • 3 144 megjelent cikk, hír
 • 271 belső oldal
 • 2 296 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter