2022. augusztus 10., szerda - Lőrinc
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Alapszabály 2008-tól (1.)
Magyar Természetjáró Szövetség

Alapszabály 2008-tól (1.)

A Magyar Természetbarát Szövetség

 ALAPSZABÁLYA

  

 

 

Elfogadta az MTSZ közgyűlése

2008. október 4-én

 


 

    
I. Általános rendelkezések

 

1.   A szövetség

a)    neve:                    Magyar Természetbarát Szövetség

b)    rövidítése:            MTSZ

c)    székhelye:            Budapest

d)    jelvénye:              piros-fehér-zölddel szegélyezett fehér körmező alsó egyharmadán zölddel rajzolt, egymással kezet fogó két kéz, a bal oldali kontúros, a jobb oldali teli zöld, felettük stilizált hegyvidék; a hegyvidék fölött 3 stilizált piros alpesi rózsa feje; a rajzolat alsó részén zöld betűkkel a szövetség neve

e)    zászlaja:               mindkét oldalán nemzeti színű zászló, mindkét oldalának közepén a           szövetség jelvénye

f)    alapításának éve:  1987

g)    pecsétje:               szabályos körben a szövetség jelvénye

 

2.   A szövetség elvi alapjai:

a)        A szövetség – elnevezéstől függetlenül - a természetjáró tevékenységet folytató társadalmi szervezetek, a természetjáró szakosztályokat (szabadidős sportcsoportokat) működtető egyesületek, valamint a természetjárással rokon jellegű tevékenységet folytató egyéb társadalmi szervezetek  önkéntes tömörülésén alapuló országos szövetség.

b)        A szövetség olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján önkéntesen szerveződik, és ezek szellemében működik; magát a demokratikus civil társadalom szerves alkotórészének tekinti; politikai pártoktól és szervezetektől, valamint áramlatoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, politikailag és ideológiailag semleges, országgyűlési képviselőt, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat; nem nyereségelvű; minden bevételét a természetbarát mozgalom céljaira fordítja; mindenben tagszervezeteinek, a szervezett természetbarátoknak az érdekeit képviseli és szolgálja.

c)   A szövetség az alábbi értékeket vállalja és vallja:

-          humanista erkölcs, az ember és a természet iránti tisztelet;

-          a helyi, a nemzeti és nemzetközi együttműködés, az összefogás és a közösségi élet igénye;

-          a fenntartható fejlődés elve, az ember, a természet, a környezet és a technika harmonikus egységének megőrzése és fenntartása;

-          a szűkebb és a tágabb szülőföld szeretete;

-          az egészséges életvitel;

-          az önképzés és ismeretszerzés igénye.

d)    A fentiekből fakadóan elutasítja az életkor, nem, nemzetiség (etnikum), iskolai végzettség, foglalkozás, társadalmi állás, politikai, eszmei, vallási meggyőződés alapján való kirekesztést és kizárólagosságot; a nézeteltérések erőszakos megoldását; azt a szemléletet, amely a természetet kizárólag mint erőforrást veszi tekintetbe.

e)    A szövetség közhasznú szolgáltatásaiból – a tevékenységünk jellegéből fakadóan is – nemcsak a tagok, hanem bárki más is részesülhet.

 

3.   Működését az egyesülési jogról és a közhasznú szervezetekről szóló hatályos törvények és a jelen alapszabály alapján fejti ki.

  

4.   A szövetség jogi személy.

 

5.   A szövetség az 1957-ben létrehozott Magyar Természetbarát Szövetség jogutódja, és az 1873 óta alakult magyar természetjáró (turista) szervezetek hagyományainak folytatója és ápolója.

 


II. A szövetség céljai és feladatai

 

A szövetség célja, hogy a természetjárás útján elősegítse az egészséges életmód kialakítását, és elterjesztését, a természet védelmét és az ezekhez szükséges feltételek biztosítását.

 

6.   A szövetség feladata:

a)   a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szerinti közhasznú tevékenységet (szabadidősport) vállalva felkeltse a természetjárás iránti igényt, növelje a természetjárásba bekapcsolódók számát, ösztönözzön a természetjárás rendszeres gyakorlására;

 b)  kezdeményezze és ösztönözze a természetbarát szervezetek létrejöttét és elősegítse ezek tevékenységét;

c)   a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szerinti közhasznú tevékenységet (szabadidősport) vállalva elősegítse a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését, sportjellegű testedzésre és a művelődésre egyaránt alkalmat adó programokkal és ezzel hozzájáruljon a sportról szóló 2004. évi I. törvényben állami feladatként meghatározott tevékenység eredményes és hatékony ellátásához;

d)   túrák és táborozások szervezésével gazdagítsa a természet, a haza és más országok, népek megismerésének lehetőségeit, és ezáltal hozzájáruljon a hazaszeretet és a népek közötti barátság elmélyítéséhez;

e)   mint kiemelkedően közhasznú szervezet részt vesz a közhasznú feladatait érintő jogalkotás társadalmi vitáin, jogszabály-módosításokat kezdeményez, és az állami szerveknek bemutatja a természetjárás társadalmi – gazdasági környezetét; 

f)   biztosítsa a természetjárás szakmai fejlesztését;

g)   a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szerinti közhasznú tevékenységet (környezetvédelem, nevelés és oktatás, ismeretterjesztés) vállalva ellássa a túravezetők képzését és a természetjárók szakképzését, ezáltal tevékenyen járuljon hozzá a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerint a helyi önkormányzat feladataként előírtak megvalósításához;

h)   gondozza a jelzett turistaút-hálózatot és működjön közre fejlesztésében;

i)    elősegítse a természetjárás céljait szolgáló intézmények és létesítmények létrehozását és fenntartását, valamint a természetjáró felszerelések és eszközök beszerzési lehetőségét;

j)    közreműködjön a természetjáró szakirodalom, térkép és szaksajtó létrehozásában és terjesztésében;

k)   propagálja, népszerűsítse a természetjárás céljait, eszméit, intézményeit, lehetőségeit;

l)        a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szerinti közhasznú tevékenységet (természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem) vállalva támogassa a környezet- és a természetvédelem érdekeit szolgáló törekvéseket szervezett, gyakorlati tevékenységgel járuljon hozzá az élő és élettelen természeti értékek védelméhez, valamint környezetvédelmi feladatok ellátásához, és ezáltal a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, valamint a polgári természetőrökről szóló 33/1997.(XI.20.)KTM rendelet szerint állami, illetve helyi önkormányzati feladatként előírtak ellátásában együttműködik a felelős államigazgatási szervekkel;

m)    a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szerinti közhasznú tevékenységet (mentés, katasztrófa-elhárítás) vállalva közreműködjön – speciális mentőszolgálatok szervezésével is – a természetjárás során bajbajutottak mentésében, mellyel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben állami feladatként meghatározott tevékenységet vállal magára;

n)   fenntartsa és fejlessze a magyar természetbarát mozgalom széleskörű nemzetközi kapcsolatait;

o)   karbantartsa és fejlessze a szövetség belső kedvezményrendszerét, mely valamennyi szövetségi tagszervezetre és ezek egyéni tagjaira kiterjed; szorgalmazza a természetjárást elősegítő egyéb kedvezmények fenntartását és kiterjesztését együttműködve az érintett állami, önkormányzati és társadalmi szervekkel, valamint gazdálkodó szervezetekkel;

 

7.    A szövetség a természetjáró tevékenységet hagyományosan gyalogos, kerékpáros, vízitúrázó, hegymászó, barlangász és sítúrázó módon fejti ki. Törekszik a természetben űzhető, és azt nem károsító, új szabadidősportok támogatására, szervezeti háttér biztosítására.

 

8.   A szövetség – közhasznú céljainak megvalósítása érdekében (azt nem veszélyeztetve) – létesítményeket, vállalkozásokat, intézményeket hozhat létre és tarthat fenn, továbbá ilyen célból részt vehet más társadalmi szervezetek, illetőleg gazdasági társaságok létrehozásában, működésében. 

 

III. A szövetség tagsága

 

9.   A szövetség tagja (továbbiakban tagszervezet) lehet:

      A jelen alapszabályt elfogadó, és a szövetségi célok megvalósításában tevékenyen részt vevő

a)   valamennyi törvényesen bejegyzett társadalmi szervezet;

b)   minden jogi személyiséggel rendelkező szervezet természetjárással foglalkozó csoportja, ha legalább 10 szervezett természetbarátot tömörít és amelyre az anyaszervezet okiratban átruházta a képviseleti jogot;

c)      az oktatási és művelődési intézményekben működő természetbarát csoportok;

d)     egyéb intézményekben működő, természetben űzhető szabadidősporttal foglalkozó csoportok.

 

10. A szövetség tagszervezete egyidejűleg más társadalmi szervezetnek is tagja lehet.

 

11. A tagszervezetek a szövetség keretében a 6. pontba nem ütköző feladatokra, szabad elhatározásukból országos, területi (régiós, megyei, kistérségi, városi, kerületi stb.), szakmai, szakági vagy egyéb rétegszervezeteket hozhatnak létre. Ezek elnevezésüktől függetlenül, saját elhatározásuk alapján lehetnek jogi személyiségű és nem jogi személyiségű tömörülések. A tagszervezetek választásuk szerint

a)      az általuk létrehozott területi vagy

b)      az általuk létrehozott szakmai, szakági rétegszervezeteken keresztül vagy

c)      közvetlenül

      kapcsolódnak a szövetséghez.

  

12. A szövetség pártolója lehet:

a)  minden természetes, nagykorú személy, aki vállalja a szövetség erkölcsi és anyagi támogatását;

b)  minden olyan jogi személy, amely belépésekor együttműködési megállapodásban kötelezettséget vállal a szövetség erkölcsi és anyagi támogatására.

 

13. A szövetség örökös és tiszteletbeli tagja:

a)      A szövetség örökös tagjává választható az a szövetségi tag, aki a szövetség elveinek és céljainak megvalósulásáért több évtizeden át kimagasló eredménnyel dolgozott.

b)      A szövetség tiszteletbeli tagjává választható az, aki a szövetség elveinek és céljainak megvalósulását rendszeresen támogatja.

 

14. A szövetségbe való be- és kilépés önkéntes.

a)      Belépés a belépési nyilatkozat kitöltésével és az Országos Központba (lásd 51. pont) való eljuttatásával, valamint az első, legalább 10 személy utáni szövetségi tagdíj befizetésével válik hatályossá.

b)   A tagszervezet tagsága megszűnik:

-        a szervezet megszűnésével;

-        a szervezet kilépésével;

-        a szövetségi tagdíj befizetésének egy éves elmulasztásával;

-        ha a tagszervezetnél a szervezett természetjárók létszáma 10 fő alá csökken, törléssel;

-        továbbá fegyelmi eljárás alapján kizárással.

c)   A pártolói viszony kilépéssel, a pártolói díj befizetésének 1 évi elmulasztásával, elhalálozás miatti törléssel vagy fegyelmi kizárással szűnik meg. A pártoló jogi személyek tagsága a jogi személy megszűnésével, kilépésével vagy a pártolói díj 1 éves elmulasztásával szűnik meg.

 

15. A tagszervezetek jogai és kötelezettségei:

a)   A tagszervezet joga:

-        a szövetség közgyűlésén a jelen alapszabály 11. pontja alapján létrehozott szervezetek küldöttei útján képviseltetheti magát, részt vehet a határozatok meghozatalában, az ajánlások kialakításában; a szövetség tisztségviselőinek megválasztásában;

-        véleményt nyilváníthat, javaslatot és indítványt tehet a szövetséget, a természetjárást érintő bármely kérdésben;

-        az adott naptári évre érvényesített (személyre szóló) természetbarát igazolvánnyal rendelkező egyéni tagjai igénybe vehetik a szervezett természetjárók részére biztosított valamennyi kedvezményt és támogatást, valamint az MTSZ kedvezményrendszere alapján a szervezett természetbarátokat megillető kedvezményeket és támogatásokat.

b)   A tagszervezet kötelessége:

-        a szövetségi alapszabály és a szövetségi szabályzatok betartása, tagjaikkal történő betartatása;

-        a szövetségi célok elérésének, a szövetség tevékenységének elősegítése, erkölcsi és egyéb támogatása;

-        az elnökség által megállapított összegű szövetségi tagdíjnak – egyéni természetjáró tagjai létszámának megfelelő – évenkénti befizetése. (Kettős vagy többes tagság esetén minden személy csak annál a tagszervezetnél vehető figyelembe, ahol természetjáró igazolványát érvényesíti.)

 

 

16. A pártoló tagok jogai és kötelességei:

a)   A természetes személyiségű pártoló joga:

-        véleményt nyilváníthat, javaslatot és indítványt tehet a szövetséget, a természetjárást érintő bármely kérdésben;

-        részt vehet a szövetség túráin és más nyílt rendezvényein.

b)   A természetes személyiségű pártoló kötelessége:

-        a szövetség erkölcsi támogatása, a szövetség tevékenységének elősegítése, a pártoló tagdíj befizetése.

c)   A jogi személyiségű pártoló joga:

-        a belépéskor megkötött megállapodás szerint - képviselője útján - közreműködhet a szövetség szerveinek őt érintő munkájában;

-        véleményt nyilváníthat; javaslatot és indítványt tehet a szövetséget, a természetjárást érintő bármely kérdésben.

d)   A jogi személyiségű pártoló kötelessége:

-        a szövetség erkölcsi támogatása;

-        a szövetség tevékenységének a megkötött megállapodás szerinti segítése;

-        a megállapodásban meghatározott összegű évi pártolói díj és egyéb támogatás befizetése.

 

17. Az örökös és a tiszteletbeli tag jogai és kötelességei:

a)   Az örökös és a tiszteletbeli tag jogai:

-        személyre szóló igazolványa alapján megilletik a szervezett természetbarátok jogai és kedvezményei;

-        véleményt nyilváníthat, javaslatot és indítványt tehet a szövetséget, a természetjárást érintő bármely kérdésben;

-        tanácskozási joggal részt vehet a szövetség közgyűlésén.

b)   Az örökös és a tiszteletbeli tag kötelessége:

-        erkölcsileg támogatni a szövetséget és elősegíteni tevékenységét.
 

(Az alapszabály folytatása megtalálható ITT)

 

2519 alkalommal
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 168 regisztrált felhasználó
 • 2 479 hírlevél előfizető
 • 356 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 139 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 3 esemény
 • 3 093 megjelent cikk, hír
 • 269 belső oldal
 • 2 285 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter