2022. augusztus 17., szerda - Jácint
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »adatkezeles-allashirdetesek
Magyar Természetjáró Szövetség

adatkezeles-allashirdetesek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Magyar Természetjáró Szövetség

 

 

I.          BEVEZETÉS

 

Jelen tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy megismertessük Önnel a Magyar Természetjáró Szövetség (a továbbiakban: „MTSZ”) álláspályázatokkal és önéletrajzokkal összefüggő adatkezelési tevékenységére vonatkozó mindazon jogszabályi rendelkezéseket, melyek alapján személyes adatait kezeljük, valamint pontos és átlátható tájékoztatást adjunk jogai gyakorlásának módjáról, illetve bemutassuk az MTSZ adatkezelési tevékenységét és kötelezettségeit.

 

II.         ADATKEZELŐ ADATAI

 

Szervezeti név: Magyar Természetjáró Szövetség

Székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. 31.

Nyilvántartási szám: 01-02-0000049

Adószám: 19001511-2-42

e-mail: info@termeszetjaro.hu

Telefonszám: +36 (1) 311-2467

 

III.       ÁLLÁSPÁLYÁZATOKKAL / ÖNÁLETRAJZOKKAL KAPCSOLATOS ADAKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA


AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA A KEZELT ADATOK KÖRE AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A kiválasztási folyamat lebonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a pályázati anyagának elküldésével ad meg Társaságunk részére. 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti adatkezelés)

Az Ön beazonosításához és a kiválasztáshoz szükséges adatok így különösen: név, telefonszám, e-mail, lakcím, levelezési cím, iskolai végzettség, nyelvtudás, valamint mindazon adatok, amelyeket a pályázatban (önéletrajzban) Ön közöl velünk.
Az Ön által megadott adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a kiválasztási folyamat lezárultától számított 3 (három) hónapig kezeljük.
Érintettek köre a pályázók.
Kik férhetnek hozzá az érintett személyes adataihoz a Társaság szervezetén belül? A személyes adatokhoz kizárólag az MTSZ feljogosított személyzeti ügyekkel foglalkozó munkavállalói, a pozíció közvetlen felettese és munkáltató jogok gyakorlója férnek hozzá.
Adattárolás helye és módja Digitális formában az MTSZ szerverén jelszóval védett almappában illetve állásinterjú esetén papír alapon kerül tárolásra a pályázó, azaz az Ön személyi anyaga.

 

A személyes adatok címzettjei 
(adattovábbítás)

az MTSZ munkavállalói (Az MTSZ adatfeldolgozót nem vesz igénybe).


IV.       AZ ÖN JOGAI ÉS AZOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

 

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön jogosult arra, hogy a részünkre adott adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor e-mail vagy levél útján visszavonja. A hozzájárulás visszavonása esetén haladéktalanul töröljük megadott adatait.

 

Tájékoztatáshoz való jog

Ön minden adatkezelés tekintetében jogosult arra, hogy a Társaság tömören, átlátható, érthető módon és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást nyújtson Önnek adatkezelési tevékenységéről.

 

Hozzáférés joga

A Társaság kérésre tájékoztatást nyújt valamennyi Önnel kapcsolatosan kezelt adatokról.

 

 

Helyesbítéshez való jog

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül köteles helyesbíteni az Önnel kapcsolatosan kezelt bármely adatot, amennyiben az az Ön tényleges adatától eltér.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

A Társaság köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha:

a)     a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat eredetileg gyűjtöttük;

b)    Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésünknek nincs más jogalapja;

c)     Ön tiltakozik az adatkezelés ellen,

d)    személyes adatai jogellenesen kerültek kezelésre;

e)    a személyes adatokat a Társaság alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 

Tiltakozás

Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Tiltakozása (kérelme) esetén személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelésünket olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Panasztételi jog

Önnek bármely sérelmes adatkezelés esetén joga van panasz benyújtására. Amennyiben panasza van, szeretnénk segíteni a probléma megoldásában, így első sorban azt kérjük panaszával forduljon hozzánk. Ugyanakkor Önnek mindettől függetlenül jogában áll a személyes adatai általunk történő használatával kapcsolatban panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, H-1125 Budapest, Hungary

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,

levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

tel. +36 1 3911 400

Weboldal: http://www.naih.hu/

 

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

 

Az MTSZ fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakat szükség esetén módosítsa, a módosítást követően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztató haladéktalanul közöljük Önnel.

 

Kelt, Budapest 2018. _________________

 

___________________________

Magyar Természetjáró Szövetség

képviseli: Tassy Márk

igazgató

ZÁRADÉK

 

Alulírott ………………………………………… (anyja neve: ______, lakcíme: ______) pályázó aláírásommal igazolom, hogy a jelen Tájékoztatót aláírás előtt elolvastam, annak rendelkezéseit megértettem és tudomásul vettem. A Tájékoztató egy példányát átvettem. Pályázat során átadott adatim önéletrajz adatbázisban történő szerepeltetéséhez hozzájárulok/nem járulok hozzá (megfelelő aláhúzandó)

 

Kelt, Budapest 2018. ___________________

___________________________

_________

pályázó


906 alkalommal
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 168 regisztrált felhasználó
 • 2 479 hírlevél előfizető
 • 356 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 139 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 3 esemény
 • 3 095 megjelent cikk, hír
 • 269 belső oldal
 • 2 285 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter